Jaarlijkse Algemene Vergadering op woensdag 10 oktober

Terneuzen, 1 oktober 2018
Aan: alle stemgerechtigde leden. (*)

Uitnodiging voor de algemene leden vergadering van de KV Luctor op woensdag 10 oktober 2018 in het clubhuis, inloop met drankje 19.15 uur, aanvang 19.30 uur.

 Agenda

1- Opening

2- Ingekomen stukken en punten voor de rondvraag.

3- Notulen vorige JAV d.d. 17-okt-2017*)

4- Verkiezing bestuur.
Periodiek aftredend is Piet Geene. Piet is herkiesbaar.
Tussentijds aftredend is Natasja Oosterman. Natasja is niet herkiesbaar.
Vacatures binnen het bestuur vanaf heden:
-Penningmeester (dit is ook mogelijk als duo, taken later te verdelen)
-Bestuurslid met in de portefeuille sponsorcommissie, kantine commissie, activiteitencommissie
-Bestuurslid  met portefeuille nader te bepalen.

Kandidaten kunnen zich voor 6 oktober 2018 aanmelden bij het secretariaat, Jan van Galenstraat 52 of via kvluctor@gmail.com.
De aanmelding moet door 10 stemgerechtigde leden*) ondertekend zijn.

5- Evaluatie actieplannen seizoen 2017-2018 en voorstel actieplannen seizoen 2018-2019beleidsplan en actieplannen 2018-2019

6- Rondvraag
Relevante punten voor de rondvraag dienen voor maandag 8 oktober 2018 bij het secretariaat te worden ingediend. kvluctor@gmail.com

7- Samenstelling commissies:
De kascommissie  wordt door de ledenvergadering gekozen. De andere commissies worden benoemd door het bestuur (zie
huishoudelijk reglement).
Zie ook bestuursstructuur 2018-2019. bestuurstructuur K.V. Luctor 2018-2019

8- Financiën **). 

9- Sluiting. 

Piet Geene, secretaris

*) Stemgerechtigde leden zijn die leden die op 10 oktober 2018 16 jaar of ouder zijn. De notulen van de vergadering van 17 oktober-2018 zijn op te vragen via e-mail  kvluctor@gmail.com

**)Het financieel verslag wordt op de vergadering uitgedeeld.

Ouders van jeugdleden en steunleden zijn ook welkom op de vergadering, maar hebben geen stemrecht.

Menu